Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldal üzemeltetője a Szimmetria Gyógytorna Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 4. 1. em. 5., adószám:  25820403-1-43, cégjegyzékszám:  01-09-290984, képviselője: Ringer Viktória) továbbiakban Adatkezelő vagy Szolgáltató.  

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Szolgáltató internet oldalán történő regisztrációval illetve adatainak Adatkezelő részére történő átadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön adatait a tevékenységéhez kapcsolódó szükséges mértékű adminisztratív adatkezelés (időpontfoglalás, időpontkezelés), kapcsolattartás, re-marketing érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk. Tájékoztatjuk, hogy a Szimmetria Gyógytorna Stúdió Kft. szolgáltatásainak igénybevétele – az egyéni kezelések igénybevételét kivéve – regisztrációhoz kötött.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult a kezelt személyes adatairól és az adatkezelés céljáról tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a Szimmetria Gyógytorna Stúdió Kft. címre (1093 Budapest, Gönczy Pál utca 4. I/5.) vagy az info@szimmetriagyogytorna.hu e-mail címre küldött levélben. Tájékoztatási kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni. Törlési és helyesbítési kérelemnek az Adatkezelő köteles a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül eleget tenni és ennek megtörténtéről e határidőn belül a jogosultat értesíteni. 

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik. Az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes, nem kereskedelmi célú használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. Tilos továbbá a weboldalon található tartalmaknak, információknak, fotóknak, szöveges közléseknek, valamint más megjelenítéseknek az Adatkezelő hozzájárulása nélkül történő, bármilyen formában történő felhasználása.

Információk

A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, és nem minősül ajánlattételnek.

 1. ADATKEZELŐ

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a Szimmetria Gyógytorna Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:1093 Budapest, Gönczy Pál utca 4. 1. em. 5., adószám:  25820403-1-43, cégjegyzékszám:  01-09-290984, képviselője: Ringer Viktória) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, a http://szimmetriagyogytorna.hu címen elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó), valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele esetén az Adatkezelőnek egyéb módon szolgáltatott – a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott – személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

Adatkezelőként kizárólag Társaságunk jár el és ezzel kapcsolatban adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 1. SZEMÉLYES ADAT

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely adat információ (név, lakcím, születési adat, e-mail cím)telefonszám;

Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.

Az Adatkezelő jogosult jelen Adatkezelési Szabályzatot – a Felhasználók weboldalon történő tájékoztatása mellett – egyoldalúan módosítani. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő a weboldalon legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon közzéteszi, arról a honlapon regisztrált felhasználókat értesíti.

Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználói Fiókon vagy az általa a Regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul.

 1. REGISZTRÁCIÓ

A Felhasználó a weboldalon akár több alkalommal is regisztrálhat (a továbbiakban: Regisztráció). A Regisztráció során megadott adatai alapján a regisztrált Felhasználó igénybe veheti a Weboldalon nyújtott, Weboldal használatát szabályozó felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szerződés) szerinti szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások). A Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó a Regisztrációval és a weboldal használatával a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján Regisztrált Felhasználó az lehet, aki a Regisztráció során szükséges adatokat megadta és a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadta el.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók regisztrációjának és hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) hozzájáruló nyilatkozata szükséges. A hozzájáruló nyilatkozat az alábbi linkről letölthető: LETÖLTÉS . Internetes regisztráció esetén a törvényes képviselő által kitöltött, weboldalról letölthető nyomtatványt 30 napon belül nyitvatartási időben személyesen vagy a kiskorú első látogatásának alkalmával, e-mailen vagy postai úton az Adatkezelő részére el kell juttatni, ellenkező esetben a feltételes regisztráció törlésre kerül.   

14 év alatti kiskorú jognyilatkozatot nem tehet, esetében kizárólag törvényes képviselője regisztrálhat.

 1. PAPÍR ALAPÚ NYILVÁNTARTÁS

A Szimmetria Gyógytorna Stúdió Kft. által nyújtott egyéni kezelések on-line módon nem elérhetők, igénybevételük csak a gyógytornásszal előre egyeztetett időpontban lehetséges. A szolgáltatást igénybe vevő személy adatait az Adatkezelő csak papír alapon tartja nyilván, elektronikusan, számítógépes rendszerben az adatok tárolásra nem kerülnek.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő a személyes adatokat a Szimmetria Gyógytorna Stúdió Kft tevékenységi körébe tartozó, általa nyújtott Szolgáltatások (sport, gyógytorna stb.) igénybevétele, fenntartása és a Szerződésben foglaltaknak a teljesítése érdekében tartja nyilván:

sportolási valamint egészségügyi célból, egészségi állapot javítása, betegségek, sérülések megelőzése, továbbá a Szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése, reklám (re-marketing, társaság ismertségének növelése); a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan az ügyfél beazonosítása, kapcsolattartás érdekében

Az egyéni kezelések igénybevételét kivéve a szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött.

 1. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.

7.1. Regisztráció esetén az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:

(1) Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév

(2) Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe (kizárólag weboldalon történt regisztráció esetén)

(3) Felhasználóneve és jelszava

(4) Felhasználó életkora (vagy születési dátuma)

(5) Felhasználó telefonszáma

(6) Felhasználó által a regisztráció során megadott, egészségi állapotára vonatkozó adatok (betegségek)

Az Adatkezelő a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra és az azokhoz szükséges ideig használja fel.

A Felhasználó által megadott e-mail címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:

– regisztráció és annak jóváhagyási visszaigazolása és Felhasználói Fiókkal kapcsolatos információk küldése, illetve adatfrissítés céljából;

– szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők;

– szolgáltatással kapcsolatos információk;

– a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése;

A rendszerüzeneteket minden Felhasználó számára elküldi az Adatkezelő, az ilyen értesítési listáról nem lehet leiratkozni, mert az a Szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel.

7.2. Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok

(1) Felhasználó számítógépének IP-címe,

(2) a Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve

(3) a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa,

(4) a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások számának követése).

Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐATARTAMA

Az Adatkezelő a személyes adatokat a  regisztráció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Ezen túlmenően Társaságunk köteles törölni a Felhasználó személyes adatait,

 • a Felhasználó kérelmére
 • amennyiben azok kezelése jogellenes,
 • hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

9.ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő a hatályos törvényi rendelkezések mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a Felhasználó adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Linkek: lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési Szabályzat csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes.

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó külön – egyedileg beszerzett – írásos hozzájárulása esetén meghatározott célból, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

Az Adatkezelő a Felhasználói adatbázist és a Szolgáltatások megszemélyesítési alrendszerét összekötheti. Ez a személyre szabott Felhasználói élmény fokozása érdekében szükséges.

 1. ANONIM FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÓ (COOKIE) ELHELYEZÉS

11.1. Saját cookie-k elhelyezése

Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testre szabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási lehetőségeket.

A cookie-k segítségével például tárolhatjuk a Felhasználók preferenciáit és beállításait; ezek segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését. Mindezek érdekében az olyan Felhasználói tevékenységek, mint például relevancia, ajánló, keresések, megnyitások, legfontosabb és leggyakrabban használt funkciók adatainak gyűjtésére és követésére használunk szolgáltatásokat.

Flash cookie-kat arra használunk, hogy például megmondja nekünk, hogy a Felhasználó járt-e már valaha a weboldalunkon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik a Felhasználót a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik a Felhasználó által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják a Felhasználót személy szerint beazonosítani, valamint ő vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a website-unk minden szolgáltatását.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Szolgáltatásokat (például az új Jogtár online platformját a www.uj.jogtar.hu oldalon) nem vagy nem olyan formában éri majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

11.2. Harmadik fél cookie-jainak elhelyezése

A Weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: Google Analytics) webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitics is sütiket (cookies), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Honlap használatának elemzését. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó a Szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (ideértve az Ön IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó által történő használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google felelős a fent meghatározott adattovábbítás és-feldolgozás jogszerűségéért és az azokkal kapcsolatos károkért, igényekért. Amennyiben kérdése, kérése merülne fel a fentiekkel kapcsolatosan, a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. Pontjában meghatározott e-mail címen érhet el minket.

 1. FELHASZNÁLÓK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését.

12.1 Tájékoztatás

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Info tv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@szimmetria.hu e-mail címre, postai úton a Szimmetria Gyógytorna Stúdió Kft. 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 4. 1. em. 5. címre  kérjük eljuttatni, amire harminc (30) munkanapon belül választ kap az érintett. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti.

12.2 Törlés

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó a lenti 12.3) pontra tekintettel kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában vagy jogszabályi, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy a Felhasználóval kötött és még hatályos Szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (például képfelvétel), a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti a felvétel teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban a felvétel csak a törlést kizáró célra használható fel. A törlést az Adatkezelő költségmentesen végzi. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a Weboldalon az ezt a célt szolgáló menüpont használatávalvagy e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 12.1 pontjában található e-mail címen jelzi az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a Regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is – ellenérték megtérítése nélkül – lemond. A törlés minden esetben költségmentes.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

12.3 Zárolás

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

12.4 Megjelölés

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. PANASZKEZELÉS

Amennyiben a Felhasználó úgy gondolja, hogy az Adatkezelő általi adatkezeléssel kapcsolatosai jogai sérültek, úgy több lehetősége is van.

Javasoljuk, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt Társaságunknál. Amennyiben ezzel nem kíván élni, vagy egyúttal peres úton szeretne igényt érvényesíteni Társaságunk ellen, úgy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

 

A Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

– a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;

– a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen –a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül –bírósághoz fordulhat.

 

Hatósági jogérvényesítés:

A bírósági jogérvényesítésen túl – ingyenesen – jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.  Tájékoztatjuk, hogy a jogszabály alapján senkit sem érhet abból hátrány a Hatóságnál bejelentést tett.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu/

Telefon: + 36 (1) 391 1400

Telefax: + 36 (1) 391 1410